Met ieder nieuw kind dat LOS Deurne binnenstapt, verandert de leeromgeving en hebben we tijd nodig om elkaar te leren kennen. Wij kiezen er daarom voor om, zelfs bij grote vraag, niet teveel nieuwe kinderen tegelijk aan te nemen. Daarbij houden wij ons aan de volgende uitgangspunten: balans wat betreft jongens/meisjes, basisschool/voortgezet onderwijs, leeftijdsmix etc. Zie ‘veelgestelde vragen’ voor de wachtlijst op dit moment.


Uit onze eigen ervaringen en ervaringen van democratische scholen over de hele wereld blijkt hoe lastig het is voor oudere kinderen/jongeren (vanuit het VO) om nog de omschakeling te maken naar dit type onderwijs. Als je de overstap maakt vanuit het regulier onderwijs, kost het tijd om weer terug bij je eigen wensen, talenten en motivatie te komen. Dit kan een paar maanden zijn, maar vaker kost het zelfs jaren. In de regel geldt: hoe ouder je bent, hoe langer het duurt om de omslag naar zelfsturend leren te maken.


Belangrijk is verder dat de ouders volledig achter onze visie staan en in vol vertrouwen alle verwachtingen durven los te laten over hoe het leerpad van hun kind eruit zou moeten zien. Als ouders ‘ja’ zeggen tegen natuurlijk leren, kunnen hun kinderen zich vrijer ontwikkelen.


Omdat wij onze aandacht op de activiteiten bij LOS Deurne willen richten, is het niet mogelijk om alle individuele vragen van ouders van potentieel nieuwe leerlingen in een persoonlijk gesprek of per mail of aan de telefoon te beantwoorden.


Onze procedure voor (potentieel) nieuwe leerlingen en voor thuisonderwijs-kinderen die misschien naar LOS Deurne willen komen, ziet er als volgt uit:


Rondleiding op afspraak
Wij laten graag LOS Deurne ‘in het echt’ zien en ervaren. Op afspraak zijn ouders en kind(eren) welkom bij LOS Deurne tijdens openingstijden. Dit bezoek vindt plaats in de ochtend en duurt ca. 1 uur. Je wordt ontvangen door een LOS-ouder. Deze LOS-ouder is ook beschikbaar voor het beantwoorden van eventuele vragen. Tijdens dit bezoek kun je rondkijken bij LOS Deurne en ontdekken wat er allemaal gebeurt. Het is zeer wenselijk dat de ouders en het kind zich vóór dit bezoek goed voorbereiden via de schoolgids, en de informatie en blogs op onze website. Dit helpt bij het interpreteren van de ervaringen tijdens het bezoek aan LOS Deurne. De begeleiders zijn tijdens dit bezoek niet beschikbaar voor vragen, aangezien zij hun normale LOS-activiteiten uitvoeren. Ouders kunnen zich voor een bezoek aan LOS Deurne aanmelden via info@losdeurne.nl onder vermelding van de naam, leeftijd en gender van je kind(eren).


Hart & Ziel gesprek
Ouders en kinderen die na de rondleiding verder willen in de aanmeldingsprocedure kunnen dit aangeven via info@losdeurne.nl. De volgende stap in onze procedure is dan het Hart & Ziel gesprek. Dit is een openhartig gesprek (van 1 tot 1,5 uur, start om 8.30u) tussen beide ouders, kind(eren) en twee begeleiders van LOS Deurne. Mogelijk sluiten ook LOS-leerlingen aan bij dit gesprek.


Ter voorbereiding op dit gesprek vragen wij ouders om een online vragenformulier in te vullen. Kinderen vanaf 8 jaar ontvangen ook een eigen online vragenformulier. Wij hechten veel waarde aan de antwoorden; zij dienen als uitgangspunt voor het Hart & Ziel gesprek. Dit is tevens de fase waar wij – indien wij dat nodig achten – contact opnemen met de vorige school en eventueel, bij toestemming van de ouders, de schoolhistorie opvragen bij de vorige school/scholen.


We plannen het gesprek pas in na ontvangst van de antwoorden op onze vragen. Ouders en kind(eren) worden hiervoor uitgenodigd per mail. Het verloop van het Hart & Ziel gesprek bepaalt of wij bij de ouders voldoende ‘match’ voelen met de visie en werkwijze van LOS Deurne om verder te kunnen gaan in de procedure en het kind uit te nodigen om bij LOS Deurne te komen snuffelen of (indien kinderen jonger zijn dan 4 jaar) deel te nemen aan de ervaringsmomenten. Na het gesprek geven ouders en kind per mail (info@losdeurne.nl) door of zij wel of niet verder willen gaan met de procedure. Bij een ‘ja’ van ouders en kind bespreken wij vervolgens intern hoe wij het Hart & Ziel gesprek hebben ervaren en of wij door willen gaan met de volgende stap. Ouders en kind ontvangen bericht over onze beslissing per e-mail.


Ervaringsmomenten
Specifiek voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar en hun ouders, die al een rondleiding bij LOS hebben gehad en met ons een Hart & Ziel gesprek hebben gevoerd, organiseren we ervaringsmomenten.


Kinderen zijn bij ervaringsmomenten alleen welkom samen met hun ouder(s). Aanmelden hiervoor kan via info@losdeurne.nl .


Snuffeldagen
Tijdens de snuffeldagen krijgt het kind een goed beeld van LOS Deurne en krijgen wij een goed beeld van het kind. Vóór de snuffeldagen sturen wij de basisafspraken toe (zodat die vooraf thuis doorgenomen kunnen worden door ouders en kind) en een “over-mij-formulier” voor het kind. De ouders ontvangen een (tweede) online vragenformulier met praktische vragen voor een goed verloop van de snuffeldagen.


Het is fijn als het kind rond 9.00u op LOS is, zodat deelname aan de LOS Kring mogelijk is. Ouders zijn welkom om even een theetje te drinken en vertrekken daarna. We evalueren elke snuffeldag met ouder(s) en kind. Zo kunnen we gezamenlijk onderzoeken of LOS Deurne kan bieden wat het kind nodig heeft.


We plannen in eerste instantie drie snuffeldagen in; voor jonge kinderen is het vaak fijner om met halve dagen te beginnen. We plannen dan in eerste instantie 4 halve dagen in en kijken vervolgens of de laatste snuffeldag een hele dag kan zijn. Na de geplande snuffeldagen bekijken we samen of er eventueel nog een extra dag nodig is. Als dat zo is, bespreken we specifiek wat er op die extra dag dan nog ontdekt mag worden.


De data voor het snuffelen worden in onderling overleg afgesproken. Als er meerdere kinderen uit één gezin graag willen onderzoeken of ze naar LOS willen komen, dan plannen we individuele snuffeldagen per kind en één gezamenlijke snuffeldag. Wij hebben voor kinderen van 4 jaar die nog nooit naar school zijn geweest het hele jaar ruimte om snuffeldagen in te plannen. De snuffeldagen voor de andere kinderen worden tot vijf weken voor de zomervakantie ingepland.


Aanmelding
De volgende stap in de procedure is dat ouders hun kind aanmelden bij LOS Deurne via info@losdeurne.nl. De aanmelding wordt ingebracht als motie in de LOS Kring. Het beeld wat LOS heeft van het kind op basis van de snuffeldagen en van het gezin uit het Hart & Ziel gesprek maken onderdeel uit van deze motie, die sociocratisch wordt besproken. De LOS Kring neemt een besluit over wel of niet aanname ((ja, ja mits/als/zodra of nee) en bepaalt de startdatum van de leerling. Het kan zijn(zie boven) dat je op een wachtlijst wordt geplaatst. Het besluit wordt per mail teruggekoppeld aan de ouders.


Aanname
Als de LOS Kring besluit tot aanname ontvangen de ouders per mail alle officiële documenten van LOS en  Oudervereniging Filos. Nadat alle officiële documenten getekend in ons bezit zijn en de administratiekosten zijn betaald, kan de leerling ‘echt’ bij LOS Deurne beginnen.


In overleg is het mogelijk om de start bij LOS rustig op te bouwen en niet meteen met vier volle dagen te beginnen. Een prettige start is de beste basis voor een prettige LOS-tijd.


Je start bij LOS
Op je eerste dag bij LOS Deurne word je als nieuwe leerling van harte welkom geheten in de LOS Kring. Voorafgaand aan je startdag krijg je de basisafspraken van LOS per mail toegestuurd. Je leest deze (samen met je ouders) thuis door, zodat je weet waar je tijdens de LOS Kring je handtekening onder zet. Na het ondertekenen van de basisafspraken ben je officieel lid van de LOS Kring en heb je consent-recht. Tijdens de eerstvolgende LOS Meeting word je door iedereen welkom geheten bij LOS.


NB:
Op elk moment in de aanmeldingsprocedure kan, zowel aan de zijde van ouders en kind(eren) als aan de zijde van LOS, besloten worden om af te zien van vervolg als daar aanleiding toe is. Als LOS besluit de aanmeldingsprocedure te staken, zal daarover per mail worden gecommuniceerd met de ouders. Als ouders of kind wensen af te zien van vervolg, vernemen wij dat graag per mail (via info@losdeurne.nl)


Lukt het niet…
Het kan zijn dat, ondanks onze zorgvuldige aanmeldingsprocedure, één van de betrokken partijen (LOS Deurne, ouders, leerling) na inschrijving toch tot inzicht komt dat LOS Deurne niet de beste leeromgeving voor deze leerling kan zijn. De ouders kunnen dan op zoek naar een beter passende plek. LOS Deurne kan desgewenst hierin meedenken.