PRAKTISCHE INFO VOOR OUDERS

Heeft LOS Deurne een wachtlijst?
T/m februari 2022 zitten we volgeboekt met rondleidingen en snuffelaars.
Dat betekent dat aanvragen die nu binnenkomen, pas daarna kunnen worden ingepland (op volgorde van aanmelding).
De aanmeldingen van 4-jarige kinderen pakken wij wel direct op.
Is LOS Deurne geschikt voor alle kinderen?

Wij geven onze leerlingen veel ruimte én de bijbehorende verantwoordelijkheid om met de grenzen van die ruimte om te gaan. In onze ervaring zijn er een paar situaties waarbij dit geen goede omgeving is voor een kind of jongere om optimaal tot ontwikkeling te komen.

  • Wanneer er 1-op-1 aandacht of ondersteuning nodig is

Begeleiders bij LOS zijn door het hele pand aanwezig, maar niet continu op dezelfde plek of bij dezelfde groep kinderen/jongeren. De leerlingen zijn soms ook buiten het blikveld van begeleiders. 

  • Wanneer de ouders niet volledig achter de visie en werkwijze van LOS staan

Een kind/jongere zal in dit geval een loyaliteitsconflict (‘spagaat’) ervaren die ontwikkeling in de weg staat. Om deze reden besteden wij in onze aannameprocedure allereerst aandacht en tijd aan de ouders, voordat een kind/jongere uitgenodigd wordt om te komen snuffelen. Ook bij (beeldvormende) gesprekken met ouders is dit altijd een aandachtspunt.

  • Indien persoonlijke problemen leiden tot onveiligheid 

Soms worstelt een kind/jongere met persoonlijke problemen – vaak voortkomend uit eerdere traumatische gebeurtenis(sen) – waardoor het niet kan (leren) omgaan met de ruimte en bijbehorende verantwoordelijkheid bij LOS. Dit kan leiden tot onveilig gedrag ((verbaal) geweld, pesten, …) dat een zeer negatieve invloed heeft op de sfeer, emotionele veiligheid en ontwikkeling van andere kinderen/jongeren bij LOS.

 

Als we vaststellen dat één van bovenstaande het geval is, zullen wij moeten vaststellen dat LOS niet kan bieden wat het kind nodig heeft (LOS is handelingsverlegen) en beëindigen we de leerovereenkomst.

Heeft LOS Deurne ook een schoolplan en een schoolgids?

Ja, die hebben we!

Het schoolplan is een document waarin een school eens in de 4 jaar het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijft. Je vindt ons Schoolplan 2021-2025 hier.

De schoolgids wordt jaarlijks geschreven. Je kunt de laatste versie hier downloaden.

Wat houden de basisafspraken van LOS Deurne in?

Alle leerlingen (en hun ouders via de leerovereenkomst) en begeleiders tekenen bij aanname voor de basisafspraken die gelden binnen LOS Deurne.

Wanneer is er een oriëntatiebijeenkomst voor ouders/leerlingen?

We organiseren geen speciale oriëntatiemiddagen en -avonden meer. We laten je LOS liever ‘in het echt’ zien. Je bent op afspraak welkom. Voor meer informatie, klik hier.

Hoeveel leerlingen zijn er bij LOS Deurne?

Er zijn op dit moment bij LOS Deurne 50 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar.

Hoe meld ik mij(n kind) aan?
Wat zijn de openingstijden?

LOS Deurne is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 u tot 15.30 u. Buiten deze uren is LOS Deurne gesloten en kunnen leerlingen niet in het pand of op het buitenterrein van LOS Deurne verblijven.


Leerlingen kunnen later komen of eerder weggaan als ze willen. Als je van plan bent om pas na 10.00 u te arriveren, dan laat je dat via ons online presentiesysteem weten.


Leerlingen kunnen vrij nemen wanneer dat nodig is. Ook dit wordt doorgegeven aan de begeleiders via het online presentiesysteem.

Hoe gaat LOS Deurne om met vakanties en feestdagen?

In de zomer zijn we in ieder geval gesloten in de middelste twee weken van ‘zomervakantie regio zuid’ en langer als de LOS Kring daartoe besluit. Met Kerst zijn we twee weken gesloten; wij volgen hierin ‘Kerstvakantie regio zuid’. Overige vakanties worden in overleg via moties in de LOS Kring bepaald. Als minder dan 30% van de leerlingen aanwezig is, behouden wij ons het recht voor LOS Deurne voor die dag(en) te sluiten. Op de wettelijke feestdagen van Nederland is LOS Deurne gesloten (zie wettelijke-feestdagen.nl).

Wat is een beeldvormend gesprek?

In een beeldvormend gesprek zitten de leerling, de ouders en twee begeleiders met elkaar aan tafel om een beeld te schetsen van de stand van zaken van de ontwikkeling van de leerling. Elk van de deelnemers mag op elk moment om een dergelijk gesprek verzoeken; er zijn geen vastgestelde momenten daarvoor aangewezen. Op verzoek van de leerling kan een mede-leerling bij dit gesprek gevraagd worden. Dit gesprek wordt, zoals elk overleg bij LOS Deurne, gevoerd via de sociocratische kringmethode, waarbij eenieder de ruimte en de tijd krijgt om de eigen zienswijze en vragen of onzekerheden in te brengen. Een beeldvormend gesprek duurt gemiddeld 1 uur. Ouders en leerlingen geven aan deze gesprekken zeer op prijs te stellen.

Wat houdt Ubuntu-tijd in?

Ubuntu is een Afrikaanse filosofie die (vrij vertaald) betekent: “Ik ben omdat wij zijn”.

Bij LOS Deurne kan iedereen een eigen (leer)pad bewandelen, maar dat betekent niet dat iedereen alleen maar rekening met zichzelf kan houden. Juist doordat we respectvol met elkaar omgaan en voor elkaar zorgen, kan ieder individu tot ontwikkeling en bloei komen.

Onder de naam ‘Ubuntu-tijd’ organiseren we regelmatig activiteiten die bedoeld zijn om elkaar beter te leren kennen en het belang van ‘samen’ te onderstrepen. Deze activiteiten zijn niet verplicht, maar we hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk leerlingen en begeleiders meedoen. Kies je ervoor om niet mee te doen, dan vragen we je om tijdens de Ubuntu-activiteit thuis te blijven.

Kan mijn kind bij LOS Deurne examens doen en/of een diploma halen?

Natuurlijk leren staat in principe haaks op het leren voor een toets. Wanneer een kind echter helder een doel voor ogen heeft, kan het wel zo zijn dat het halen van één of meerdere certificaten door het doen van examens (of zelfs het behalen van een volledig vmbo-t, havo- of vwo-diploma) de weg naar dat doel (in het huidige onderwijsbestel eenvoudiger) mogelijk maakt. In dat geval kan een leerling ervoor kiezen zich aan te melden voor (een) staatsexamen(s) gericht op toelating tot een praktische vervolgopleiding (middelbaar beroepsonderwijs, MBO) of een meer theoretische vervolgopleiding (hoger onderwijs, HO). Op vmbo-niveau is het alleen mogelijk om staatsexamens te doen voor vmbo-theoretische leerweg; voor vmbo-kader en vmbo-basis kunnen geen staatsexamens worden gedaan.

Onze ervaring is dat momenteel toelating tot een MBO-opleiding vaak ook via een portfolio of zogenaamd overgangsbewijs nodig is; het HO is nog steeds weinig tot niet toegankelijk (tot je 21e) zonder diploma’s. Vanaf 21 jaar vervallen alle vooropleidingseisen in het HO en kun je via een toelatingsexamen toetreden. Vandaar ook dat je t/m 21 jaar op LOS Deurne kunt blijven.

Het leren voor een staatsexamen gaat minder op een ‘natuurlijke wijze’ en zal van de leerling vastberadenheid en doorzettingsvermogen vragen. Je moet immers ‘doen wat gevraagd wordt’ in plaats van dat je helemaal zelf kunt bepalen wat je leert. De kosten voor het doen van staatsexamens alsmede de kosten van aanschaf van boeken zijn voor rekening van de ouders.

Kan ik mijn kind voor minder dan 4 dagen per week aanmelden?

Alle kinderen worden voor 4 dagen per week bij LOS Deurne aangemeld.


Wij vinden het heel belangrijk om met z’n allen samen te bouwen aan onze leeromgeving. En hoewel het ieder vrij staat de eigen ruimte te vullen met zelfgekozen activiteiten, vinden we verbondenheid ook een wezenlijk onderdeel van onze leeromgeving. In principe zijn alle leerlingen daarom alle (vier) dagen van de week bij LOS. Elke leerling kan wel vrij nemen wanneer het nodig is.


Het kan zo zijn dat, in overleg met ouders, gekozen wordt voor een bepaalde ‘opbouwperiode’ voor een (jong) kind, om langzaam te kunnen wennen aan vier dagen bij LOS zijn. Ook de wens om structureel minder dan 4 dagen per week bij LOS te zijn (bv thuisonderwijs-kinderen) wordt in overleg afgestemd. In beide gevallen wordt wel de normale maandelijkse ouderbijdrage gevraagd.

Kunnen kinderen die thuisonderwijs krijgen ook bij LOS Deurne terecht?

Vanuit onze visie – voor hart & ziel – stellen wij ons open voor kinderen en ouders die bewust kiezen voor Natuurlijk Leren.


Er is een groep ouders die voor hun kinderen thuisonderwijs verzorgt op basis van Natuurlijk Leren. Zij maken thuis, net als onze LOS-leerlingen, kennis met vele onderwerpen. LOS Deurne kan deze kinderen en deze ouders nog iets extra’s bieden: het oefenen van diverse sociale vaardigheden en sociocratische besluitvorming in een setting die aansluit bij de visie van deze ouders en kinderen.


Thuisonderwijs-kinderen die bij LOS Deurne willen komen spelen en ervaren, volgen dezelfde aanmeldingsprocedure als alle LOS-leerlingen. Indien van beide zijden het vertrouwen wordt uitgesproken dat LOS Deurne van meerwaarde kan zijn voor deze kinderen, tekenen de ouders een plaatsingsovereenkomst. In de plaatsingsovereenkomst is onder meer opgenomen dat de verantwoordelijkheid voor onderwijsverplichtingen bij de ouders thuis blijft (conform artikel 5b van de Leerplichtwet) en dat alle – sociocratisch vastgestelde – afspraken bij LOS Deurne ook voor deze kinderen en ouders gelden. Ouders van thuisonderwijs-kinderen betalen eenzelfde maandbedrag voor hun kind(eren) als de ouders van LOS-leerlingen. 

Wat kost LOS Deurne?
Wat is de kans dat democratisch onderwijs bekostigd gaat worden?

Helaas kunnen wij hierover nog geen uitsluitsel geven. Met de andere Nederlandse democratische scholen zijn wij gezamenlijk in overleg met verschillende instanties, waaronder het Ministerie van OCW, om op zoek te gaan naar wegen om erkenning en daarmee op de langere termijn bekostiging te krijgen. Dit proces vraagt mogelijk om een lange adem en biedt geen garanties.

ALGEMEEN

Wat houdt Natuurlijk Leren in?
Wat houdt 'democratisch onderwijs' in?

Er zijn op meerdere plaatsen in Nederland scholen die onder de koepelterm ‘democratisch onderwijs’ opereren en er worden op vele plekken nieuwe initiatieven ontplooid. Democratisch onderwijs is niet specifiek Nederlands en niet nieuw. Het is een wereldwijde beweging.

Met de term ‘democratisch onderwijs’ wordt aangegeven dat de kinderen inspraak hebben in de school. De oudste democratische school die nog steeds bestaat is Summerhill, gevestigd in Suffolk (Engeland), maar opgericht in Duitsland in 1921. Elke democratische school is verschillend, omdat de school wordt gevormd vanuit de interesses en talenten van de kinderen en volwassenen die op dat moment de school bevolken.

Wat houdt sociocratie in?
Is LOS Deurne goedgekeurd door de onderwijsinspectie?

LOS Deurne dient als particulier initiatief te voldoen aan de eisen van het zogenaamde B3-kader en wordt daarop beoordeeld door de onderwijsinspectie voor zowel primair onderwijs (PO) als voortgezet onderwijs (VO).

Verslagen van de inspectiebezoeken: klik hier voor PO & klik hier voor VO.

Wat is het BRIN-nummer van LOS Deurne?

BRIN-nummer voor PO (primair onderwijs): 31 FE

BRIN-nummer voor VO (voortgezet onderwijs): 31 FL

Mogen wij als groep (leerkrachten) bij LOS Deurne komen kijken?

We krijgen veel verzoeken van leerkrachten(teams) van andere scholen die zich bij LOS willen laten inspireren en vragen of ze een dag(deel) op bezoek mogen komen.

Ieder verzoek bespreken wij in de LOS Kring. Daar wordt besloten of wij dit groepsbezoek in onze planning willen en kunnen opnemen.

Als richtlijn kun je er in ieder geval rekening mee houden dat wij een bijdrage aan onze LOS-kas vragen van €300,- per dagdeel voor een groep van 3 tot 5 bezoekers.

Ook vragen wij aan bezoekers om actief mee te doen aan diverse activiteiten en in gesprek te gaan met onze leerlingen. Dat is namelijk de beste manier om echt te leren hoe LOS werkt.

Je kunt je verzoek voor een bezoek via mail (info@losdeurne.nl) aan ons sturen. Vermeld erbij met hoeveel mensen je wilt komen en of het om een dagdeel of een hele dag gaat.

Ik wil graag een financiële, materiële of immateriële bijdrage leveren. Hoe kom ik in contact?

Dat vinden wij fijn! Klik hier voor meer informatie.

Kan ik bij LOS Deurne komen werken?

Zoals elke school in Nederland zijn wij verplicht om leerkrachten/docenten met onderwijsbevoegdheid ‘op de rol’ te hebben. Daarnaast werken bij LOS Deurne ook vakbekwame mensen zonder onderwijsbevoegdheid, voor projecten of voor langere tijd. Al onze begeleiders en specialisten zijn als zelfstandig ondernemer (tegen laag uurtarief) of als vrijwilliger bij LOS Deurne betrokken. We nemen geen mensen in dienst.

Via onze facebookgroep laten we weten als we (vak)mensen nodig hebben om aan specifieke vragen van onze leerlingen te kunnen voldoen.

Klik hier voor een beschrijving van de rollen van specialisten en begeleiders en voor een profielschets van de LOS-begeleider.

Heb je interesse om bij LOS Deurne te komen werken? Neem dan contact op via info@losdeurne.nl.

Zijn er meer websites met interessante informatie?
Waar vind ik meer informatie over het door LOS Deurne ontwikkelde leerdoelenverzamelalbum?

In dit artikel wordt uitgelegd hoe wij alle verplichte leerdoelen voor het basisonderwijs en voor de basisvorming van het voortgezet onderwijs hebben ingedeeld in Natuurlijk Leren-domeinen. In dit vervolgartikel staat beschreven hoe de ontwikkeling van het leerdoelenverzamelalbum (LVA) is verlopen en hoe wij er mee werken.

De onderwijsinspecteurs die bij LOS Deurne op bezoek waren, waren zeer enthousiast over het LVA.

Wij begrijpen de vraag van andere scholen en (thuisonderwijs) ouders naar het LVA. Wij hebben in EXOVA (zie www.exova.nl) een partner gevonden. Dit LVA past ook bij hun visie: de leerling is eigenaar van zijn/haar eigen leren en kan zich in eigen tempo en op eigen niveau ontwikkelen.

EXOVA gaat de productie en uitgave van het leerdoelenverzamelalbum voor haar rekening nemen. Voor meer informatie klik hier.

Is LOS Deurne een 'Gezonde School'?

Wij hebben het vignet Gezonde School behaald (thema Voeding). Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat wij voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Wil je meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Op het gebied van voeding worden bijvoorbeeld smaaklessen geïntegreerd in onze kook- en bakactiviteiten en is er aandacht voor gezonde maaltijden en gezonde traktaties. Maar we doen nog veel meer in het kader van ‘gezondheid’.

Passend bij onze visie willen we leerlingen leren luisteren naar hun eigen lichaam. Onze manier hierbij is niet door te verbieden of verplichten, maar door via gesprekken en activiteiten bewustzijn te creëren op het gebied van gezondheid. We (leerlingen, ouders, begeleiders) zijn doorlopend met elkaar in afstemming over wat ‘gezond’ inhoudt. Vanuit de GGD gezondheidsbevordering krijgen we hierbij ondersteuning naar behoefte.


In het schooljaar 2020-2021 richten we ons expliciet op het thema ‘gezonde relaties & seksualiteit’, met ondersteuning vanuit ‘Gezonde School’ en GGD. Samen met leerlingen wordt besproken hoe wij aan dit thema invulling geven. Passend bij LOS zal zeker ook ‘een gezonde relatie met jezelf’ hierbij aandacht krijgen.

Roken is bij LOS Deurne zowel binnen als op het buitenterrein verboden.

Ook beweging en sport zijn belangrijk voor een goede gezondheid. LOS-leerlingen zijn de hele dag vrij om te bewegen. Binnen mag in de sportzaal gerend, geturnd, gedanst en geklommen worden. Buiten hebben we onder meer een tuin om in te rennen, boomstammen om op te klauteren en trampolines om op te springen. Leerlingen die van hun ouders toestemming hebben om het LOS-terrein te verlaten kunnen ook het park gebruiken voor sport en spel.

Tweemaal per week is een specialist (bevoegd sportdocent) aanwezig die met de leerlingen die dat willen gaat sporten. We hebben dan ook de beschikking over een tennisbaan en een sporthal met alle toebehoren. De leerlingen die mee willen naar de sporthal (in Liessel, op ca. 7 km afstand van LOS) zorgen zelf voor een goede fiets (zodat ze met de groep mee kunnen) of regelen in overleg met de specialist ander vervoer daar naartoe.

Maar wij vinden ook rust belangrijk voor een goede gezondheid. Leerlingen kunnen naar behoefte een rustige plek binnen of buiten opzoeken om even tot zichzelf te komen. Als het nodig is om een dagje vrij te nemen om even ‘bij te komen’ is dat ook mogelijk.

Wat betekent het dat LOS Deurne een 'Jongens in hun Kracht-school' is?

Klik voor meer informatie door naar Verbinden met je eigen kern